Расчет пени по налогу украина

Оглавление:

Расчет пени по налогу украина

Індекси оновлені і актуальні на 19.10.18

Індекс інфляції в Україні в серпні 2018 року склав 100%

Облікова ставка НБУ з 07.09.2018 — 18%

Курс НБУ станом на 19.10.2018

У цивільних правовідносинах, де боржником є фізична особа

Поняття неустойки у вигляді пені
Стаття 549 Цивільного кодексу України
Поняття неустойки

Частина 3. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

Обмеження розміру пені

Цивільний кодекс України не встановлює обмеження по розміру пені.

Зменшення розміру пені судом
Стаття 551 Цивільного кодексу України
Предмет неустойки

Частина 3. Розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.

Початок перебігу строку нарахування пені
Стаття 253. Цивільного кодексу України
Початок перебігу строку

Частина 1. Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.

Обмеження строку нарахування пені

Цивільний кодекс України не встановлює обмеження строку нарахування пені, а лише строку на її стягнення в судовому порядку

Позовна давність
Стаття 256 Цивільного кодексу України
Поняття позовної давності

Частина 1. Позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Частина 2. Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог: про стягнення неустойки (штрафу, пені);

Стаття 254 Цивільного кодексу України
Закінчення строку

Частина 5. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Особливості нарахування пені у господарських правовідносинах

Стаття 193 Господарського кодексу України
Загальні умови виконання господарських зобов’язань

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Поняття неустойки у вигляді пені
Стаття 230 Господарського кодексу України
Штрафні санкції

Частина 1. Штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання.

Обмеження розміру пені
Стаття 231 Господарського кодексу України
Розмір штрафних санкцій

Частина 6. Штрафні санкції за порушення грошових зобов’язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Стаття 3 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» Розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Зменшення розміру пені судом
Стаття 233 Господарського кодексу України
Зменшення розміру штрафних санкцій

Частина 1. У разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов’язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов’язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу.

Початок перебігу строку нарахування пені
Стаття 253 Цивільного кодексу України
Початок перебігу строку

Частина 1. Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.

Обмеження строку нарахування пені
Стаття 232 Господарського кодексу України
Порядок застосування штрафних санкцій

Частина 6. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано.

Позовна давність
Стаття 256 Цивільного кодексу України
Поняття позовної давності

Частина 1. Позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Частина 2. Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог: про стягнення неустойки (штрафу, пені);

Стаття 254 Цивільного кодексу України
Закінчення строку

Частина 5. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Судова практика та роз’яснення

Оскільки чинне законодавство не передбачає встановлення Національним банком України облікової ставки для іноземної валюти, пеня має обчислюватися та стягуватися за судовими рішеннями лише у національній валюті України – гривні. (Постанова Верховного Суду України №3-29гс15 від 01.04.2015)
Єдиний державний реєстр судових рішень

Законодавство не виключає можливості одночасного стягнення з боржника пені (ч. 3 ст. 549 ЦК України), індексу інфляції та 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом (ч. 2 ст. 625 ЦК України)

(Постанова Верховного Суду України вiд 6 червня 2012 р. у справi № 6-49цс12)
Офіційний сайт Верховного суду України

Інфляційне нарахування на суму боргу за порушення боржником грошового зобов’язання, вираженого в національній валюті та трьох відсотків річних від простроченої суми полягає у відшкодуванні матеріальних витрат кредитора від знецінення грошових коштів у наслідок інфляційних процесів та отримання компенсації (плати) від боржника за неправомірне користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, тому ці кошти нараховуються незалежно від сплати ним неустойки (пені) за невиконання або неналежне виконання зобов’язання. (Постанова Верховного Суду України вiд 30 жовтня 2013 р. у справi № 6-59цс13).
Офіційний сайт Верховного суду України

Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань (Постанова ВГСУ № 14 від 17.12.2013 року)
Офіційний сайт Верховної Ради України

Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань (Оглядовий лист ВГСУ 29.04.2013 № 01-06/767/2013)
Офіційний сайт Верховної Ради України

Одночасне стягнення з учасника господарських відносин, який порушив господарське зобов’язання за договором, штрафу та пені не суперечить статті 61 Конституції України, оскільки згідно зі статтею 549 ЦК України пеня та штраф є формами неустойки, а відповідно до статті 230 ГК України – видами штрафних санкцій, тобто не є окремими та самостійними видами юридичної відповідальності. (Інформаційний лист ВГСУ від 13.07.2012 № 01-06/908/2012 Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 “Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів”
Офіційний сайт Верховної Ради України

Оскільки виконання договірних зобов’язань в іноземній валюті не суперечить чинному законодавству, умовами договору про надання кредиту в іноземній валюті передбачено сплату пені в установленому розмірі від суми простроченого платежу, то разом зі стягненням заборгованості в іноземній валюті суд має право стягнути й пеню в іноземній валюті.
Постанова Верховного Суду України № 6-211цс17 від 15 травня 2017 року

Новые правила и размеры начисления пени

Главное управление ГФС в Винницкой области обращает внимание субъектов хозяйствования, что с 1 января текущего года изменены правила начисления пени и ее размер. В частности, Законом Украины от 21.12.2017 г. № 1797 внесены изменения в статью 129 Налогового кодекса, в которой четко прописано, с какого момента начинает начисляться пеня. А именно, если сумму денежного обязательства определяет контролирующий орган по результатам налоговой проверки или в случаях, не связанных с проведением таких проверок, — то пеня начисляется, начиная с первого рабочего дня после истечения срока, установленного для уплаты налогового обязательства (в том числе за период административного и / или судебного обжалования). Если же сумму налогового обязательства определяет сам налогоплательщик или налоговый агент, в таком случае начисление пени производится по истечении 90 календарных дней, следующих за последним днем ​​предельного срока уплаты налогового обязательства.

По размеру пени следует помнить, что отныне при начислении обязательства к оплате (включая сумму штрафных санкций при их наличии и без учета пени) самим плательщиком или налоговым агентом, размер пени составляет 100% годовых учетной ставки Нацбанка, действующей на каждый календарный день (к.д.) просрочки, включая день погашения.

В случае начисления налогового обязательства (с учетом штрафов при наличии и без учета пени) контролирующим органом или в других случаях определение пени в соответствии с требованиями НКУ, когда ее размер не установлен, пеня начисляется за каждый к.д. просрочки, включая день погашения, в расчете 120% годовых учетной ставки НБУ, действующей на каждый такой день.

Расчет пени налогоплательщиком при самостоятельном начислении суммы денежного обязательства

30.09.2016 1382 0 0

Государственная фискальная служба Украины письмом от 05.09.2016 № 19175/6/99-99-15-02-02-15 сообщила о расчете пени при самостоятельном начислении суммы денежного обязательства налогоплательщиком — по истечении 90 дней, следующих за последним днем ​​предельного срока уплаты денежного обязательства.

В частности, в письме указано, что в соответствии со статьей 50 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ в случае, если в будущих налоговых периодах налогоплательщик самостоятельно выявляет ошибки, содержащиеся в ранее поданной им налоговой декларации (кроме ограничений, определенных настоящей статьей), он обязан направить уточняющий расчет к такой налоговой декларации по форме действующего на момент подачи уточняющего расчета.

Налогоплательщик, который самостоятельно выявляет факт занижения налогового обязательства прошедших налоговых периодов, обязан, за исключением случаев, установленных п. 50.2 статьи 50:

  • или направить уточняющий расчет и уплатить сумму недоплаты и штраф в размере трех процентов от такой суммы до представления такого уточняющего расчета;
  • или отразить сумму недоплаты в составе декларации по этому налогу, которая подается за налоговый период, следующий за периодом, в котором выявлен факт занижения налогового обязательства, увеличенную на сумму штрафа в размере пяти процентов от такой суммы, с соответствующим увеличением общей суммы денежного обязательства по этому налогу.

Также при самостоятельном начислении суммы денежного обязательства налогоплательщиком — по истечении 90 дней, следующих за последним днем ​​предельного срока уплаты денежного обязательства, определенного Кодексом начисляется пеня (пп. «а» п. 129.1.1 НКУ).

Пеня начисляется на сумму налогового долга (включая сумму штрафных санкций при их наличии и без учета суммы пени) из расчета 120% годовых учетной ставки НБУ, действующей на день возникновения такого налогового долга или на день его (его части) погашения, в зависимости от того, какая из величин таких ставок больше, за каждый календарный день просрочки в его уплате (п. 129.4 НКУ).

Начисление пени заканчивается в день зачисления средств на соответствующий счет органа, осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных средств, и / или в других случаях погашения налогового долга и / или денежных обязательств (пп. 129.3.1 НКУ).

ВОПРОС: Какой алгоритм начисления пени при погашении налогового долга и в случае выявления занижения налоговых обязательств?

Согласно п.п. 129.1.1 НКУ, после окончания установленных НКУ сроков погашения согласованного денежного обязательства на сумму налогового долга начисляется пеня.

Начисление пени начинается:

а) при самостоятельном начислении суммы денежного обязательства налогоплательщиком — после окончания 90 дней, следующих за последним днем граничного срока уплаты денежного обязательства;

б) при начислении суммы денежного обязательства контролирующими органами — с первого рабочего дня, следующего за последним днем граничного срока уплаты денежного обязательства, определенного в налоговом уведомлении-решении. Начисление пени прекращается в день зачисления средств на соответствующий счет органа, осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных средств, и/или в иных случаях погашения налогового долга и/или денежных обязательств (п.п. 129.3.1 НКУ).

Согласно п. 129.4 НКУ пеня, определенная п.п. 129.1.1 НКУ, начисляется на сумму налогового долга (включая сумму штрафных санкций при их наличии и без учета суммы пени) из расчета 120 процентов годовых учетной ставки НБУ, действующей на день возникновения такого налогового долга или на день его (его части) погашения, в зависимости от того, какая из величин таких ставок больше, за каждый календарный день просрочки в его уплате.

В день наступления срока погашения налогового обязательства, начисленного контролирующим органом или налогоплательщиком в случае выявления его занижения на сумму такого занижения и за весь период занижения (в том числе за период административного и/или судебного обжалования) начисляется пеня (п.п. 129.1. 2 п. 129.1 ст. 129 НКУ).

Пеня, определенная п.п. 129.1.2 НКУ, начисляется из расчета 120 процентов годовых учетной ставки НБУ, действовавшей на день занижения. В случае если руководитель контролирующего органа (его заместитель) в соответствии с процедурой административного обжалования принимает решение о продлении сроков рассмотрения жалобы налогоплательщика сверх сроков, определенных ст. 56 НКУ, пеня не начисляется в течение таких дополнительных сроков, независимо от результатов административного обжалования (п. 130.1 НКУ).

I. Начисление пени при погашении налогового долга

Сумма пени рассчитывается по такой формуле:

Y — сумма пени, начисляемой на фактически погашенную сумму налогового долга (всегда округляется до второго знака после запятой);

C — фактически погашенная сумма налогового долга;

K дней — количество дней задержки уплаты налогового обязательства;

U НБУ — большая из учетных ставок НБУ, действовавших в день возникновения налогового долга или на день его (его части) погашения;

1,2 — коэффициент, позволяющий рассчитывать 120 % годовых U НБУ;

R — количество дней в календарном году.

налогоплательщик 26.09.2016 г. осуществил оплату платежа в бюджет в сумме 45 000 гривень.

При этом налогоплательщик имеет налоговый долг в сумме 45 000 грн., который возник в связи с неуплатой налогового обязательства в сумме 20 000 грн. Последним днем ​​предельного срока уплаты которого было 20.05.2016 г., и в сумме 25 000 грн., последним днем предельного срока уплаты которого было 20.08.2016 г.

В случае погашения согласованного денежного обязательства (при самостоятельном начислении суммы денежного обязательства налогоплательщиком) по истечении 90 дней, следующих за последним днем ​​предельного срока уплаты денежного обязательства (19.08.2016 г.), начисление пени осуществляется в день фактического погашения денежного обязательства (части налогового обязательства).

Расчет пени на сумму погашенного налогового долга 20 000 грн. за период с 19.08.2016 г. по 25.09.2016 г. включительно осуществляется следующим образом.

Учетная ставка Нацбанка, которая действовала на момент возникновения налогового долга (по состоянию на 20.05.2016 г.), равнялась 19,0%, на момент погашения (по состоянию на 26.09.2016) — 15,0%.

В расчете используется учетная ставка Национального банка Украины, которая больше. В приведенном примере ставка равна 19,0%.

Как правильно рассчитать пеню в случае самостоятельного уточнения налоговых обязательств

На сумму самостоятельно определенного налогового обязательства пеню начисляют за каждый календарный день просрочки в его уплате, включая день погашения, из расчета 100% годовых учетной ставки НБУ, действующей на каждый такой день. Вместе с тем начисление пени в данном случае начинается по истечении 90 к.дн., следующих за последним днем предельного срока уплаты налогового обязательства. Об этом отметили налоговики в ИНК ГФС от 04.08.2017 г. № 1488/6/99-99-12-03-06-15/ІПК.

В то же время было добавлено, что во время самостоятельного определения периода начисления пени необходимо прислушиваться к мнению Конституционного Суда Украины, который в решении от 09.02.1999 г. № 1-рп/99 сделал следующий вывод: положение ч. 1 ст. 58 Конституции Украины об обратном действии во времени законов и прочих нормативно-правовых актов в случаях, когда они смягчают или отменяют ответственность лица, касается физических лиц и не распространяется на юридических лиц. Но это не значит, что такой конституционный принцип не может распространяться на законы и другие нормативно-правовые акты, которые смягчают или отменяют ответственность юридических лиц. Однако предоставление обратного действия во времени таким нормативно-правовым актам может быть предусмотрено путем прямого указания об этом в законе или ином нормативно-правовом акте.

Итак, ГФС считает: поскольку в НКУ прямо не указано об обратном действии во времени, положение ст. 129 НКУ в редакции, действующей с 01.01.2017 г., применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2017 г., то есть к отношениям, когда предельный срок уплаты денежного обязательства приходится на дату, начиная с 01.01.2017 г.

Расчет пени по налогу украина

Налоговики рассказали, в какие сроки следует подавать жалобу на уведомление-решение за нарушение законодательства в сфере ВЭД

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, учитываются при определении объекта обложения налогом на прибыль

ГФС разъяснила, что применение финансовых санкций за нарушение законодательства в сфере ВЭД осуществляется с учетом срока исковой давности

Налоговики разъяснили, в каких случаях при представлении уточняющей декларации и доначислении налоговых обязательств придется уплатить пеню, а в каких – нет

ВС определился, что проверка ВЭД-пени и срок принятия налогового уведомления-решения на ее сумму не может превышать 1095 дней, а не шесть месяцев со дня выявления и год со дня совершения нарушения по ст. 250 ХКУ, как это было раньше

Нацбанк принял решение повысить учетную ставку с 17,5% до 18% годовых с 7 сентября 2018 года

Налогоплательщик обязан самостоятельно погасить согласованную сумму, а также пеню и штрафные санкции при их наличии, в течение 10 календарных дней, следующих за днем вступления судебного решения в законную силу

Начисление штрафов и пени осуществляется в день уплаты рассроченной суммы налогового долга на сумму фактической уплаты долга

Будут ли штрафы и пеня при самостоятельном исправлении ошибок в отчетности по результатам представленной уточняющей отчетности или в составе отчетной/новой отчетной декларации, если была допущена ошибка в строках «сумма штрафа» и/или «пеня»? Консультирует ГФСУ

Для возврата ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежного обязательства и пени, кроме ЕСВ, налогоплательщику необходимо подать заявление в произвольной форме в территориальный орган ГФС по месту администрирования (учета) ошибочно и/или излишне уплаченной суммы в течение 1095 дней со дня ее возникновения

Налоговики отметили, что при начислении пени применяем измененную учетную ставку

Как начисляется пеня в случае самостоятельного обнаружения налогоплательщиком занижения суммы налогового обязательства за периоды до/из 01.01.2017 г.?

Парламент принял за основу и в целом законопроект, которым откладывается до 1 мая 2019 введение в действие Закона «О жилищно-коммунальных услугах», только в части регулирования коммунальных услуг

Существуют ли сроки давности для взыскания налогового долга? А как насчет штрафов и пени, которые начисляются на такой долг? Ограничены ли налоговики в сроках по начислению и взысканию таких санкций? Рассмотрим свежую судебную практику

Налоговики в своем разъяснении утверждают, что исправлений штрафных санкций и пени в декларации по налогу на прибыль не предусмотрено

Правление Нацбанка приняло решение повысить учетную ставку с 16% до 17% годовых с 2 марта 2018 года

Правление Нацбанка приняло решение повысить учетную ставку с 14,5% до 16% годовых с 26 января 2018 года

По мнению налоговиков, неустойка (штраф и пеня) рассматривается как прочие доходы, полученные нерезидентом с источником их происхождения из Украины, и подлежат налогообложению в порядке и по ставкам, определенным ст. 141 НКУ

Налоговики рассказали о порядке начисления пени на суммы денежного обязательства, определенного налогоплательщиком самостоятельно

В случае принятия судом решения об удовлетворении иска пеня за нарушение сроков в сфере ВЭД не уплачивается с даты принятия иска к рассмотрению судом

ГФСУ рассмотрела вопрос об обжаловании штрафных санкций и начисления пени за неуплату (неперечисление) или несвоевременную уплату (несвоевременное перечисление) ЕСВ

Минфин внес изменения в Порядок рассмотрения контролирующими органами жалоб на требования об уплате недоимки по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и на решение о начислении пени и наложении штрафа

Правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 12.5% годовых. Проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории

Минфин внес изменения в Порядок направления контролирующими органами налоговых уведомлений-решений налогоплательщикам

В новом письме налоговики навели порядок начисления налогоплательщиком пени по ст. 129 НКУ, с учетом изменений, которые произошли в налоговом законодательстве в 2017 году

Правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 12.5% годовых. Проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью нивелировать риски для достижения целей по инфляции

Какую ответственность несет физическое лицо за неуплату/несвоевременную уплату платы за землю?

Налоговики рассмотрели вопрос о порядке начисления и исчисления пени за просрочку уплаты денежного обязательства

Нацбанк принял решение о снижении учетной ставки с 13% до 12.5% годовых с 26 мая 2017 года

На неуплаченное своевременно налоговое обязательство, которое было самостоятельно определено налогоплательщиком или налоговым агентом, пеня начисляется из расчета 100% учетной ставки НБУ за каждый день просрочки